vlag2

Beste gildebroeder,

Vanaf 2 januari bellen onze bodes weer bij u thuis aan met de traditionele nieuwjaarsgroet

"Zalig Neejjaor, Sint Sebastianus"

en komen dan persoonlijk bij u de contributie voor het komende jaar ophalen.
De contributie voor dit jaar is € 7,- Indien onze bodes niemand thuis aantreffen kunt u de contributie voldoen in de pauze op onze algemene ledenvergadering op zondag 21 januari. Dit geldt ook voor de leden die het afgelopen jaar verhuisd zijn en waar we geen adreswijziging van ontvangen hebben.

Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden op de vergadering.

Met vriendelijke gildegroet,De Gildemeesters

21 januari 2024

 

Algemene Ledenvergadering

op zondag 21 januari om 20.00 uur in MFA "De Schans".

Agenda:

•  Opening door de voorzitter

• Herdenking overleden leden 2023

• Verslag vorige ledenvergadering

• Financieel jaarverslag • Verslag kascommissie

• Jubilarissen

• Aftredend gildemeester volgens rooster is Michael Meijboom. Deze stelt zich weer herkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich opgeven bij het bestuur tot uiterlijk voor aanvang van de vergadering.

• Verkiezing nieuwe gildemeester. Het bestuur draagt Micha Peute voor als kandidaat. Andere gegadigden voor deze functie kunnen zich aanmelden bij het bestuur uiterlijk tot aanvang van de vergadering.

• Mededelingen

• Rondvraag


Nieuwe leden kunnen zich opgeven in de pauze van de vergadering.Tevens is er dan de mogelijkheid voor het betalen van de contributie.

De Gildemis is op maandag 22 januari om 11.00 uur